Rzeszów: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 129529 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 , ul. Jana III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 0-17 748 29 90, faks 0-17 748 29 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna szkoła artystyczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsm2rzeszow.republika.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie ul. Jana III Sobieskiego 15 35-002 Rzeszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 15:00, miejsce: Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 15, pok. nr 16.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).