Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę fabrycznie nowego fortepianu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik w formacie .pdf)

Do pobrania specyfikacja
wraz z załącznikami (pliki w formacie .pdf):


Druk oferty
Opis przedmiotu
Oświadczenie
Projekt umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Wykaz dostaw


Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych


Powiadomienie o wyniku przetargu